E@ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งที่สำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง จึงได้ประกาศนโยบาย การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2551 ด้วยพันธกิจหลักที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล