แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ธุรกิจพัฒนาเเละผลิตแบตเตอรี
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าได้ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้หลังจากไฟฟ้าถูกใช้หมดไป โดยบริษัทฯได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถจุพลังงานได้สูงมีน้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ของเหลว กรด หรือตะกั่วแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้นำสาร STOBA เข้ามาเป็นส่วนผสมในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมความร้อนที่ปลอดปล่อยออกมาในขณะที่มีการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่

จากความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้เป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และ ด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) เป็นต้น โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้เข้าลงทุนใน Amita Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market ของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-ion Polymer) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อย - บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอีกด้วย