นโยบายและประวัติ
การจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของ บริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
23/02/2567 08/03/2567 24/05/2567 เงินปันผล 0.30 กำไรสะสม
24/02/2566 10/03/2566 19/05/2566 เงินปันผล 0.30 กำไรสะสม
24/02/2565 11/03/2565 20/05/2565 เงินปันผล 0.30 กำไรสะสม
25/02/2564 15/03/2564 21/05/2564 เงินปันผล 0.30 กำไรสะสม
26/02/2563 19/03/2563 22/05/2563 เงินปันผล 0.30 กำไรสะสม
27/02/2562 12/03/2562 24/05/2562 เงินปันผล 0.25 กำไรสะสม
28/02/2561 19/03/2561 25/05/2561 เงินปันผล 0.20 กำไรสะสม
23/02/2560 09/03/2560 26/05/2560 เงินปันผล 0.15 กำไรสะสม
10/03/2559 22/03/2559 27/05/2559 เงินปันผล 0.10 01/01/58-31/12/58
27/02/2558 22/03/2558 22/05/2558 เงินปันผล 0.02 01/01/57-31/12/57
11/03/2557 24/03/2557 16/05/2557 เงินปันผล 0.02 01/01/56-31/12/56
28/02/2556 14/03/2556 17/05/2556 เงินปันผล 0.01 01/01/55-31/12/55