สารจากประธานกรรมการ
about-E@
นายสมใจนึก เองตระกูล
( ประธานกรรมการบริษัท )
พลังงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่ง เน้นขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “MINE Mobility” ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ความวิตกกังวลต่อการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต จนนําไปสู่รูปแบบการดําเนินชีวิต แบบ New Normal ตลอดจนทําให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก

สําหรับธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และได้ปรับแผนการลงทุนและกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล รวมทั้งโครงการใหม่ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ ตามปกติในภาวการณ์ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น โดยภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้า พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเชื่อมโยง และต่อยอดฐานธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง การพัฒนาโครงการกรีนดีเซล และ Bio-PCM ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยปัจจุบัน สามารถผลิตในระดับ Pilot Plant ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมเท็กซ์ไทล์

ในด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม บริษัทจดทะเบียน ที่มีคะแนนบรรษัทภิบาลระดับ “ดีเลิศ – 5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับการสร้างความเติบโต ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบริษัท จดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THIS) ซึ่งสะท้อนความเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความ รับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือก สําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

จากผลสําเร็จของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สําหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะเป็นกําลังสําคัญในการ สร้างความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจ และด้วยการดําเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ต่อสังคม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพื้นฐานการทํางานที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สําหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต