คำถามที่ถูกถามบ่อย

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

คำถามที่ถูกถามบ่อย
1. ธุรกิจของบริษัท EA ในปัจจุบัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของทีมงานในทุกการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดย EA มีกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมคือ บจก. ซันเทคปาล์มออยล์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2551 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 373 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "โครงสร้างผู้ถือหุ้น"

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัด ทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งที่สำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง จึงได้ประกาศนโยบาย การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2551 ด้วยพันธกิจหลักที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ด้วยแนวคิดในการพัฒนาสังคมขององค์กรแบบ Corporate Social Innovation (CSI) ซึ่งประกอบไปด้วยความสมดุลของ 3Ps ดังนี้

  • 1.) Planet : ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์กับโลกใบนี้ โดยใช้เทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  • 2.) People : เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

  • 3.) Profit : สร้างผลตอบแทนที่ดีและแบ่งปันกับเสาหลักอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "E@ กับการพัฒนาอย่างยั่นยืน"

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : 0-2248-2488-92 , 0-2002-3667-9

อีเมล : [email protected]