โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงโดยมีอุปกรณ์ในระบบที่สำคัญประกอบด้วย
  • 1.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ(ซิลิกอน)ที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ และเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
  • 2.  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งเข้าสู่สายไฟฟ้า
  • 3.  ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย Transformer และ Switch Gear จะทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันให้มากพอ สำหรับการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าโดยตรง

Watch VIDEO
ธุรกิจอื่นๆในหมวดธุรกิจโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
Power Business