การรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

การรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัชั่นเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนด้านการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการรับร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน ช่องทางการแจ้งเบาะแสมีดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9
โทรสาร : 0-2248-2493
อีเมล : [email protected]
เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน*
รายละเอียด *
เอกสารแนบ
ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน
ชื่อ*
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล*
ช่องทางอื่นๆ
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
  • 1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
  • 2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  • 3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจะถือเป็นความลับ
  • 4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
  • 5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก
การดำเนินการ
  • 1) แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
  • 2) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย อันกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ