คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร
4. นายสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบริหาร
5. นายจำรัส สว่างสมุทร กรรมการบริหาร


คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและ ประสบการณ์สอบทานงบการเงิน)


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางอัญชลี ชาลีจันทร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ


คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
4. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกลยุทธ์องค์กร