เจตนารมณ์ของกลุ่ม E@
EA Group’s Corporate Social Responsibility Commitment
E@ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ E@ มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านรายได้ของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม (SOCIAL IMPACT) ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชนได้โดยแท้จริง และยั่งยืนภายใต้ชื่อ E@SE (E@SOCIAL ENTERPRISE) หรือ E@ กิจการเพื่อสังคมในปลายปี 2558 เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมที่มิได้มุ่งเน้น การสร้างกำไรสูงสุดแต่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมบนการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญและได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในการพัฒนาเกษตรกรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเราเป็นพื้นที่นำร่อง E@ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาแบ่งเบา และช่วยเหลือสังคมตามความหมายอีกนัยหนึ่งของคำว่า E@SE(EASE) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและช่วยสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบนแนวทางที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของ E@SE
สนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ต้นน้ำ

 • การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 • การปรับปรุงคุณภาพดินจากวัชพืช
 • การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
 • ส่งเสริมการปลูกพืชเพิ่มมูลค่า
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการฟาร์ม

กลางน้ำ

 • สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
 • วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
 • เพื่อลดความเสี่ยงสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปลายน้ำ

 • เชื่อมโยงผู้บริโภคโดยตรง
 • สร้างช่องทางตลาด
 • เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมที่ผ่านมาและปัจจุบัน
พลังงานบริสุทธิ์ พลังเพื่ออนาคต
All
EA Solar
E@SE Organic