ความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ
คะแนน AGM ที่บริษัทได้
ปี 2566
100 %
ปี 2565
100 %
ปี 2564
100 %
 
ปี 2563
100 %
ปี 2562
100 %
CG Score ที่บริษัทได้
ประจำปี CG Score
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562

EA has been externally and independently assessed the board performance through Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CGR was initiated by Thai Institute of Directors Association (IOD) in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (SET). CGR Evaluation methodology assesses on four governance categories>
1) Equitable Treatment of Shareholders
2) Role of Stakeholders and sustainable development
3) Disclosure & Transparency
4) Board Responsibilities
* การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้รับการรับรองในปี 2563