ความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ
คะแนน AGM ที่บริษัทได้
ปี 2565
100 %
ปี 2564
100 %
ปี 2563
100 %
ปี 2562
100 %
CG Score ที่บริษัทได้
ประจำปี CG Score
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
* การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้รับการรับรองในปี 2563