โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
กังหันลม เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อกระแสลมพัดผ่านใบกังหัน จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานจลน์ไปสู่ใบกังหัน ทำให้กังหันหมุนรอบแกน สามารถนำพลังงานจากการหมุนนี้ไปใช้งานได้ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ในแผนงานรวม 8 โครงการ ขนาดกำลังผลิตรวม 386 เมกกะวัตต์

Watch VIDEO
โครงการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หาดกังหัน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดสงขลา รวม 3 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม สถานะโครงการ
1 โครงการหาดกังหัน 1 36 เมกะวัตต์ อ.ระโนด จ.สงขลา ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2560
2 โครงการหาดกังหัน 2 45 เมกะวัตต์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2560
3 โครงการหาดกังหัน 3 45 เมกะวัตต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560
รูปแบบการลงทุน : บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 99.97 ผ่านบริษัทย่อยที่เป็น Holding company
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า : 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI : ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หนุมาน
ขนาดกำลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ รวม 5 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม สถานะโครงการ
1 โครงการหนุมาน 1 & 8 90 เมกะวัตต์ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 25 มกราคม 2562
2 โครงการหนุมาน 5 48 เมกะวัตต์ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562
3 โครงการหนุมาน 9 42 เมกะวัตต์ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2562
4 โครงการหนุมาน 10 80 เมกะวัตต์ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 13 เมษายน 2562
หมายเหตุ : SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA
วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในตารางข้างต้นเป็นวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ที่ระบุในข้อเสนอ การขายไฟฟ้า
รูปแบบการลงทุน : บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 99.97 ผ่านบริษัทย่อยที่เป็น Holding company
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า : 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI : ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
ธุรกิจอื่นๆในหมวดธุรกิจโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Power Business