Mankind
แสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำที่ดี และมีความปรารถนาที่ดีต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับในฐานะบุคคลต้นแบบด้านความดีในแบบฉบับของคน EA
Synergy
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าสื่อสารในเรื่องงานหรือปัญหาของงานที่กำลังเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมา
Energetic
มีความกระตือรือร้น มีพลังใจที่มุ่งมั่นทุ่มเท เปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน อุทิศตนทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ยอมแพ้หรือย่อท้อต่ออุปสรรค กล้าชนกับปัญหาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ
Expertise
EA Expertise includes '3H' :
  • Head: มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและคิดนอกกรอบอยู่เสมอ คำนึง ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • Heart: มีหัวใจและปฏิบัติตนด้วยความรู้สึกเสมือนตนเองเป็นเจ้าของกิจการ มีความรัก ใส่ใจ คอยสอดส่อง ดูแลกิจการ/งานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • Hand: มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความรู้ ทักษะและ ความเชี่ยวชาญในงานของตนเองเป็นอย่างดี
ร่วมงานกับพลังงานบริสุทธิ์
WORK
เพราะเราเชื่อว่าพนักงานถือเป็นหัวใจสาคัญและกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เราจึงมีตาแหน่งงานที่หลากหลาย และท้าท้ายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานที่มีความชำนาญด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือในการทำให้ธุกกิจด้านพลังงานเป็นส่วนสาคัญในชีวิตของคนไทย
LEARN
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และความรู้ ที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรามีศักยภาพและพร้อมมุ่งสู่การพัฒนาองค์กร สังคมรวมถึงประเทศชาติ อย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
GROWTH
เรามองพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจึงพร้อมที่จะมอบโอกาสในการเติบโต โดยการวางแผนและพัฒนาสายอาชีพให้กับทุกสายงาน เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ EA จะสามารถเติบไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่
อีเมล [email protected]
โทรศัพท์ 02 248 2488 ต่อ 11305