หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น
วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2565 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจํากัดของ BYD