คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่านดังนี้

นายสมใจนึก เองตระกูล

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  : Deputy CEO)
 • รักษาการ ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

นายสุธรรม ส่งศิริ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
  และกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
  (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์สอบทานงบการเงิน)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน