โครงสร้างองค์กร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ORGANIZATION CHART