วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม
พันธกิจ
ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ส่งเสริม การใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
ดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
วางรากฐาน ด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยังยืน
คำนิยม
“ FIRST ”