นวัตกรรมสังคมองค์กร (CSI)

CSI (Corporate Social Innovation) เป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมขององค์กร ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตในรอบใหม่ ด้วยหลักการแบ่งปันองค์ความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ ปรัชญาความคิด และร่วมลงมือปฏิบัติที่ภาคธุรกิจมีให้แก่ชุมชน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชน โดยการเข้าถึงปัญหาของชุมชน ให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และประเทศชาติโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ หรือการคืนกำไรให้กับองค์กร

ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ CSI นั้น เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนกว่าแบบอื่นๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับคนส่วนมาก เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์ถึงปัญหา และให้ความรู้ในเชิงการสอนเพื่อให้ทำธุรกิจ เป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาจากหลายภาคส่วน และบทบาทขององค์กรในการช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่จำกัดประเภทธุรกิจ