รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นเอกสารที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการในปัจจุบัน เนื่องจากรายงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนข้อมูลผลประกอบการโดยรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้อย่างครบถ้วน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2565

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2558

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557

ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2557