การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และทบทวนเพื่อประมวลภาพรวม ของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะการพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีการปรับปรุงเพิ่มชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์กร เช่น ภาคประชาสังคม เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งได้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่คำนึงถึงทุกภาคส่วน มีการจัดลำดับความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารเพื่อจะได้รับทราบถึงประเด็นความคาดหวังหรือข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองครอบคลุมทุกประเด็นและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือพร้อมร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ มีดังนี้
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน
 • การสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
 • การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town Hall Meeting)
 • จัดให้มีกล่องรับข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
 • การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ความก้าวหน้าและความมั่นคงในตำแหน่งงาน
 • ความสุขในการทำงาน
 • ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมระหว่างบริษัทและคู่ค้า
 • การสำรวจระดับคการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • การจัดให้มีช่องทการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
 • การเข้าพบในวาระต่างๆ
 • การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
 • การจัดทำข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองคู่ค้า/ลูกค้า
 • การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น (Roadshow)
 • การนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day
 • การตอบข้อซักถามผ่าน IR call และ/หรือ email
 • การประชุมระหว่างบริษัทกับนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
 • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการนวัตกรรม
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสื่อสารผ่านพนักงานซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 • การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน
 • การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
 • การเข้าพบในวาระต่างๆ
 • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองชุมชนและสังคม
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
 • การทำหนังสือแจ้งข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของบริษัทฯ
 • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
  ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมลงทุน
 • การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารของบริษัทกับเจ้าหนี้
 • การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
 • การจัดทำสัญญา ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ความก้าวหน้าและความมั่นคงในตำแหน่งงาน
 • ความสุขในการทำงาน
 • ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมระหว่างบริษัทและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ
 • การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
 • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
 • การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
ความคาดหวัง / ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • สภาพแวการบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก