การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

การประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน โมบายแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลล่าสุด
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 261 KB PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า 207 KB PDF
หากมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่ [email protected]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับเต็มและAttachment 4.98 MB PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 991 KB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 201 KB PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 234 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระและนิยามกรรมการอิสระ 434 KB PDF
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการเข้าใหม่ 327 KB PDF
เอกสารแนบ 5 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 257 KB PDF
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 255 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 292 KB PDF
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ 168 KB PDF
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
(สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการให้บริษัทนำส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งความประสงค์มายังอีเมล: [email protected] ภายในวันที่ 7 เมษายน 2567 พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 342 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 445 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 445 KB PDF
เอกสารแนบ 10 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบอิเล็กทรอนิกส์ 770 KB PDF
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 468 KB PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 2.1 MB PDF
ข้อมูลย้อนหลัง
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2566 3.7 MB PDF
สามัญประจำปี 2565 1.3 MB PDF
สามัญประจำปี 2564 4.97 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 6.14 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 7.7 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 6.8 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2566 2.1 MB PDF
สามัญประจำปี 2565 2.2 MB PDF
สามัญประจำปี 2564 2.8 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.99 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 2.54 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 3.91 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 6.85 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 4.16 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 3.28 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 4.4 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 ฉบับเต็มและเอกสารแนบ 946 KB PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 464 KB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 2,753 KB PDF
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 321 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 227 KB PDF
เอกสารแนบ 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 302 KB PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ 203 KB PDF
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 269 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 284 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 294 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 450 KB PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 657 KB PDF