การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

การประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน โมบายแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลล่าสุด
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
246 KB PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า
195 KB PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับเต็มและเอกสารแนบ 1.3 MB PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 356 KB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 161 KB PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 217 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 373 KB PDF
เอกสารแนบ 4 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 321 KB PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 238 KB PDF
เอกสารแนบ 6 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 300 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ 212 KB PDF
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 221 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 271 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 284 KB PDF
เอกสารแนบ 9 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ 452 KB PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 2.2 MB PDF
ข้อมูลย้อนหลัง
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2564 4,97 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 6.14 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 7.7 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 6.8 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2564 2.8 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.99 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 2.54 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 3.91 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 6.85 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 4.16 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 3.28 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 4.4 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 ฉบับเต็มและเอกสารแนบ 946 KB PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 464 KB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 2,753 KB PDF
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 321 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 227 KB PDF
เอกสารแนบ 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 302 KB PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ 203 KB PDF
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 269 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 284 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 294 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 450 KB PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 657 KB PDF