การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

การประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลล่าสุด
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
195 KB PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า
246 KB PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับเต็มเเละเอกสารแนบ 4,965 MB PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 341 MB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 9.08 MB PDF
รายงานประจำปี 2563 11.33 MB PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 146 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้กลับ เข้าดํารงตําแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 287 KB PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง สําหรับปี 2554 155 KB PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นน 163 KB PDF
เอกสารแนบ 6 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 345 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 154 KB PDF
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 170 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 223 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 228 KB PDF
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม 343 KB PDF
เอกสารแนบ 10 ข้อกําหนดกรณีการเข้าร่วมประชุม แบบ E-AGM และ คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM /วีดีโอ แนะนําการลงทะเบียนและการใช้งาน 322 KB PDF
เอกสารแนบ 11 แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 296 KB PDF
ข้อมูลย้อนหลัง
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2563 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 6.14 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 7.7 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 6.8 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2564 2.8 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.99 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 2.54 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 3.91 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 6.85 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 4.16 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 3.28 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 4.4 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data