ENERGATIC
กระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง กล้าคิด กล้าทำ มุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน
EXPERTISE
เป็นคนเก่งในแบบฉบับของ EA (EA Expertise) แบ่งออกเป็น 3 H คือ
  • Head: คิดสิ่งใหม่เชิงนวัตกรรม เน้นตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกัน
  • Heart: มีหัวใจเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ
  • Hand: ลงมือทาด้วยทักษะ ความรู้และเชี่ยวชาญในงานอย่างมืออาชีพ
SYNERGY
ร่วมแรง ร่วมใจ ประสานพลัง ให้เกียรติและเคารพในทุกความแตกต่าง ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร
ร่วมงานกับพลังงานบริสุทธิ์
WORK
เพราะเราเชื่อว่าพนักงานถือเป็นหัวใจสาคัญและกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เราจึงมีตาแหน่งงานที่หลากหลาย และท้าท้ายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานที่มีความชำนาญด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือในการทำให้ธุกกิจด้านพลังงานเป็นส่วนสาคัญในชีวิตของคนไทย
LEARN
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และความรู้ ที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรามีศักยภาพและพร้อมมุ่งสู่การพัฒนาองค์กร สังคมรวมถึงประเทศชาติ อย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
GROWTH
เรามองพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจึงพร้อมที่จะมอบโอกาสในการเติบโต โดยการวางแผนและพัฒนาสายอาชีพให้กับทุกสายงาน เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ EA จะสามารถเติบไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
เพิ่มศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับเรา
เราให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ และความรู้ ที่จำเป็นต่อการทางานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับโลกอนาคต โดยให้ความสำคัญทั้งการ Up Skill และ Reskill เราจึงพร้อมที่จะมอบโอกาสในการเติบโตรวมไปถึงการวางแผนและพัฒนาสายอาชีพเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนจะสามารถเติบไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ