โครงสร้างผู้ถือหุ้น


โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2018
 
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1  UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,100,998,593.00 29.52
2 นายสมโภชน์ อาหุนัย 874,436,386.00 23.44
3 นางมุกดา บุญเสี่ยง 168,653,143.00 4.52
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 149,283,134.00 4.00
5 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 145,902,408.00 3.91
6 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 99,968,316.00 2.68
7 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700.00 1.85
8 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 56,573,800.00 1.52
9  STATE STREET EUROPE LIMITED 37,049,031.00 0.99
10 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล 29,936,706.00 0.80
11 นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 25,661,300.00 0.69
12 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง 24,983,607.00 0.67
13  CHASE NOMINEES LIMITED 24,692,248.00 0.66
14 น.ส.มาลินี บุญรักษ์ 24,243,700.00 0.65
15 น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย 24,217,049.00 0.65
16  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,151,027.00 0.65
17 น.ส.วัสสา ริมชลา 23,232,787.00 0.62
18 นายสมาน เตชะอิทธิพร 21,300,000.00 0.57
19 นายณัฐภพ ภูริเดช 20,000,000.00 0.54
20  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 19,624,400.00 0.53
21 นายพลสิทธิ์ อาหุนัย 19,137,237.00 0.51
22 นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ 19,125,000.00 0.51
23 นายพีรพล อาหุนัย 18,798,200.00 0.50