คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและ ประสบการณ์สอบทานงบการเงิน)


คณะกรรมการสรรหา : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ


คณะกรรมการค่าตอบแทน : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
7. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกลยุทธ์องค์กร
3. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการกลยุทธ์องค์กร