คำอธิบาย และการวิเคราะห์


ปี 2560 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560
ปี 2559 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559
ปี 2558 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2558
ปี 2557 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2557
ปี 2556 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2556
ปี 2555 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2555