โครงการในอนาคต

ธุรกิจไบโอดีเซล
     ไม่มี
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
     ไม่มี
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม