ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
  ไตรมาส
2/2561
ไตรมาส
1/2561
ไตรมาส
4/2560
ไตรมาส
3/2560
ไตรมาส
2/2560
2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,906.28 2,929.16 2,903.96 3,097.27 2,932.69 11,579.52
กำไรขั้นต้น 1,526.94 1,474.17 1,388.09 1,475.05 1,370.10 5,533.95
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 963.75 1,913.51 855.56 975.12 965.39 3,775.16
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา 1,711.25 2,643.49 1,592.40 1,743.29 1,606.73 6,487.29
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท 984.93 1,946.75 895.59 976.12 966.29 3,817.47
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 48,749.07 47,579.65 44,530.42 43,011.24 42,941.73 44,530.42
หนี้สิน 31,479.71 30,044.87 29,786.80 29,160.47 30,171.29 29,786.80
หนี้สินสุทธิ 24,565.26 23,532.11 23,092.29 23,589.48 23,617.10 23,092.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,269.36 17,534.78 14,743.62 13,850.77 12,770.44 14,743.62
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 12.17 16.69 8.77 9.22 9.22 8.87
ผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 33.69 48.25 33.86 30.87 32.21 29.22
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 52.54 50.33 47.80 47.62 46.72 47.79
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 33.89 66.46 30.84 31.52 32.95 32.97
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.82 1.71 2.02 2.11 2.36 2.02
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.34 1.57 1.70 1.85 1.57
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.82 2.23 3.50 3.61 3.75 3.56
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2.43 4.51 2.60 2.12 2.10 2.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.26 0.52 0.23 0.26 0.26 1.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.63 4.70 3.95 3.71 3.42 3.95