คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่านดังนี้ :

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : Deputy CEO) /
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการบริษัท (กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายสมโภชน์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549

หลักสูตรอื่นๆ

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
 • หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

  2563 – ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการบริษัท
  2557 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารความเสี่ยง
  2552 – ปัจจุบัน    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2551 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1-8, 11-20, 22-28, 33-37, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง /
บจก.อีเทอนิตี้ โฮลดิง /
บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง /
บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. วัฒนาพิบูล ที่ดิน

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.890%)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.670%)
จำนวนหุ้น 6 ม.ค. 2563 : 1,534,189,993 หุ้น (41.131%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 632,770,000 หุ้น (16.964%)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.670%)
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 2,770,000 หุ้น (0.074%)
ในส่วนของตนเอง : -ไม่มี-
ในส่วนของ Trustee : 2,770,000 หุ้น (0.074%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 5/12 ครั้ง
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบันฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

หลักสูตรอื่นๆ

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพน. 14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

  2558 – ปัจจุบัน    รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  2557 – ปัจจุบัน    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2555 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
  2558 – 2563        รักษาการ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ เเละวางแผนการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1-7, 9, 11-20, 22-27, 30, 31, 33-37, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. วะตะแบก วินด์ / บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 123,201,103 หุ้น (3.303%)
ถือโดย ตนเอง : 99,968,316 หุ้น ( 2.680%)
ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.623%)
จำนวนหุ้น ณ 6 ม.ค. 2563 : 123,201,103 หุ้น (3.303%)
ถือโดย ตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.010%)
ถือโดย ผ่าน Trustee : 25,000,000 หุ้น (0.670%)
ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.623%)
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

  2557 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารความเสี่ยง
  2551 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12-14, 16-18, 22-27, 32, 35, 36, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2547 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เพอร์เฟค ออยล์
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เพาเวอร์ 10 /
บจก. ดับเบิ้ล 10 /
บจก. เฟมัส 10 /
บจก. มิตรสยามออยล์
2538 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. ชาลีเทรดดิ้ง /
บจก. มาเจริญ /
บจก. สืบเนื่องการค้า /
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์
2537 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. มาลีออยล์ /
บจก. ซี.ซี.ออยล์

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย ตนเอง : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที 6 ม.ค. 2563 : 15,332,849 หุ้น (0.411%)
ถือโดย ตนเอง : 15,332,849 หุ้น (0.411%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (300,000) หุ้น (0.008%)
ถือโดย ตนเอง : (300,000) หุ้น (0.008%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
นายสุธรรม ส่งศิริ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Lincoln University
 • Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA
 • Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA
 • Change Management Course at Massachusetts Institute of Technology, USA

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCO) รุ่นที่ 22/2552
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544

หลักสูตรอื่นๆ

 • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

  2558 – ปัจจุบัน    กรรมการบรรษัทภิบาล
  2557 – ปัจจุบัน    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  2551 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 4, 6 และ 23-27 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 8/12 ครั้ง
นายสมบูรณ์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University
 • ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of Alabama

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 47/2548
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2549

หลักสูตรอื่นๆ

 • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. สองพล
2526 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์
2556 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 10,043,951 หุ้น (0.269%)
ถือโดย ตนเอง : 10,043,951 หุ้น (0.269%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 10,093,951 หุ้น (0.271%)
ถือโดย ตนเอง : 10,093,951 หุ้น (0.271%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 50,000 หุ้น (0.000%)
ในส่วนของตนเอง : 50,000. หุ้น (0.000%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง